Image by Ochir-Erdene Oyunmedeg

MILJØ OG LANDSKAP

ROS-analyse for energianlegg

Alle energianlegg som har konsesjon etter energiloven kapittel 3 er underlagt kravet om internkontroll for krav til miljø og landskap. Kravet gjelder både for primæranlegget og tilhørende sekundær-/hjelpeanlegg, for eksempel anleggsveier, riggområder og deponi. Kravet gjelder også for hele livsløpet til anlegget. Et av de viktigste kravene er kartlegging og vurdering av risikoforhold med utarbeiding av tilhørende planer for risikoreduserende tiltak. 

Sammen med Lofotkraft har vi utviklet Whatif-moduler for natur og miljø som møter kravene i "Forskrift om internkontroll for krav til miljø og landskap for energianlegg". Vi kan nå levere moduler for prosjektering, utbygging, drift og sanering.

Hver modul inkluderer et sett med aktuelle Hva om... spørsmål (risikoer), samt et sett med aktuelle barrierer som bør iverksettes om det er farer og problemer. For hvert Hva om... spørsmål har vi linket til relevant informasjon som forskrifter, kart og tips og råd om temaet i spørsmålet.

Med Whatif kan dere ha ROS-analyser for alle konsesjonspliktige anlegg på ett sted. Det er enkelt å oppdatere/gjennomgå analysene, eksempelvis en gang i året. Dersom anleggene har nokså lik risiko kan dere benytte dere av funksjonen med å duplisere en analyse fra et anlegg til et annet og gjøre nødvendige korrigeringer, istedenfor å gjøre alt på nytt.

Med Whatif får dere også egne dashbord for hvert anlegg, med oversikt over høyeste risikoer og tiltak som er under arbeid. Dere kan bruke dashbordene på ledermøter eller ved tilsyn. Dere kan også ta ut tilhørende rapporter.

Vi har også laget en liten håndbok for internkontroll for natur og miljø som dere kan bruke for å møte de øvrige kravene til internkontroll for natur og miljø. Dere kan enkelt tilpasse håndboken og implementere den i deres kvalitets- eller internkontrollsystem. Nedenfor ser dere en oversikt over hva som kreves i forskriften. Vi kan selvsagt ikke tegne kartene for dere, men vi har laget en mal som gjør det enklere for dere å møte kravene.

 • Oversikt over relevante lover, forskrifter og vedtak for anleggene.

 • Kart, tegninger og annen nødvendig dokumentasjon for anleggene.

 • Dokumentasjon og konkretisering av at anleggene bygges og drives i samsvar med krav om miljø og landskap fastsatt i eller i medhold av energiloven kapittel 3.

 • Kartlegging og vurdering av risikoforhold med utarbeiding av tilhørende planer for risikoreduserende tiltak.

 • Rutiner for å forebygge, avdekke og rette opp avvik.

Whatif har levert ROS analyseløsningen til kraftselskap siden 2011, og vi har sammen med kraftselskapene utviklet en rekke aktuelle moduler som vi gir tilgang på via vårt globale scenariobibliotek. Modulene møter krav i Beredskapsforskriften, HMS lovgivningen, samt til personvern. Hver modul inkluderer et sett med aktuelle Hva om.. spørsmål, samt et sett med aktuelle barrierer. Her er noen aktuelle moduler:

 • Nivå 1 beredskapsanalyse

 • Beredskapsanalyse nett

 • Beredskapsanalyse transformatorstasjoner

 • Beredskapsanalyse driftssentral

 • Beredskapsanalyse kraftstasjoner

 • Beredskapsanalyse dammer

 • Beredskapsanalyse vannveier

 • Personvern

 • IT sikkerhet

KONTAKT OSS

Whatif AS

+47 952 16 433

Takk for innsendingen din!